Music, the universal language

Gloria Dei Lutheran ice cream social, 2017

Elk Falls, Kansas, Outhouse Tour and festival, 2016.